ALGEMENE VOORWAARDEN SUNTEL TELECOM.NL

 

A.DOEL:

De klant wenst de applicaties van Suntel Telecom BV te gebruiken.

Deze applicaties zijn ontwikkeld door Suntel Telecom BV waarbij prepaid, oplaadbare mobiele telefoonkaarten, online beschikbaar zijn, hierna "ASRAClient / ASRAMobile / ASRA-POS / ASRA-CRM" genoemd.

Voor dit doel wil de klant een gebruiksovereenkomst ondertekenen met SUNTEL TELECOM BV, eigenaar van de "Sunteltelecom Applications".

 

B. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De "Sunteltelecom Applications" blijven te allen tijde eigendom van Suntel Telecom BV.

Aangezien alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, merkgebruiksrechten en logo's van de klant toebehoren aan de klant, verleent deze overeenkomst niet het recht om de eigendom of het gebruik van die rechten over te dragen.

Elke partij blijft de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot haar respectieve merk en product.

 

C. VERPLICHTINGEN VAN SUNTEL TELECOM

1. Suntel Telecom BV installeert de applicatie, apparatuur en draagt alle kosten daarvoor, met uitzondering van de bepalingen opgenomen in paragraaf F.

2. Suntel Telecom BV staat in voor een optimale werking van de Applicatie.

3. Suntel Telecom BV levert het overeengekomen assortiment en eventuele reclame op de tickets.

4. Suntel Telecom BV stelt de Klant gratis een Helpdesk ter beschikking. Deze helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. en zaterdagen van 10.00 uur tot 15.00 uur op nummer + 31-107142573. De helpdesk zal systematisch proberen de vragen of problemen van de klant telefonisch op te lossen. Indien nodig stuurt Suntel Telecom BV een servicemonteur naar de  klant om het probleem op te lossen.

5. Als een servicemonteur van Suntel Telecom BV  naar de site van de klant moet gaan om problemen op te lossen die te wijten zijn aan de diensten of infrastructuur die door Suntel Telecom BV worden geleverd, is de interventie kosteloos. Als het probleem niet te wijten is aan de diensten of infrastructuur geleverd door Suntel Telecom BV, behoudt Suntel Telecom BV zich het recht voor om deze actie aan de Klant in rekening te brengen tegen een tarief van € 70 per gewerkt uur (inclusief reiskosten), met een minimum van € 50 per interventie.

6. Suntel Telecom BV verklaart de enige rechtmatige eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, licentierechten en auteursrechten die betrekking hebben op de Applicatie, en draagt alle kosten in verband met enig verhaal dat door derden is ingesteld tegen de Klant in verband met geschillen met betrekking tot het eigendom van die rechten. Suntel-klant verklaart dat hij alle rechten en autorisaties heeft met betrekking tot "SUNTELTELECOM APPLICATIONS" die nodig zijn voor de distributie van de service die door de applicatie wordt geleverd.

7. Suntel Telecom BV is verantwoordelijk voor de Applicatie en voor elke storing van de Applicatie en zal de noodzakelijke ondersteuningsdienst leveren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij, aan de eindklanten van de service van Suntel Telecom BV. Dienovereenkomstig zal Suntel Telecom BV de klant informeren over de procedure die moet worden gevolgd in het geval van klachten van eindklanten van de dienst, zoals het contactnummer van de klantendienst dat eindklanten kunnen bellen in geval van geschillen.

 

D. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1. De klant heeft een werkende pc met printer en een breedband-internetverbinding.

2. De klant krijgt gebruikersnaam en wachtwoord en verklaart dat hij de gebruikersnaam of het wachtwoord zal wijzigen na de eerste login. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van zijn persoonlijke gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord.

3. De Klant zal eventuele storingen van de Applicatie zo snel mogelijk melden bij de Helpdesk van Suntel Telecom BV.

4. De Klant onthoudt zich van het manipuleren van de Applicatie en zal in geen geval derden vragen om de Applicatie te manipuleren.

5. De klant mag de applicatie niet buiten derden verhuren of beschikbaar stellen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Suntel Telecom BV.

6. De Klant moet dagelijks de verkopen van tickets over de Applicatie controleren aan de hand van de 'Rapporten' die beschikbaar zijn in de Applicatie. Eventuele opmerkingen met betrekking tot de dagelijkse statistieken moeten binnen 24 uur schriftelijk aan Suntel Telecom BV worden meegedeeld. In geval van twijfel zijn de verkoopstatistieken geleverd door de Applicatie bindend voor factureringsdoeleinden.

7. Elke maand maakt Suntel Telecom BV een factuur voor de verkopen van de afgelopen maand.

 

E. COMMERCIELE VOORWAARDEN:

Om de verkoop te doen, zal de klant zijn "SUNTELTELECOM APPLICATION" -account TOPUP maken met behulp van iDeal. Na een succesvolle iDeal-betaling wordt het account van de klant automatisch aangevuld met het betaalde bedrag.

Indien van toepassing, krijgt de klant kredietlimiet voor de rekening van "SUNTELTELECOM APPLICATION" om te verkopen. De klant ontvangt een factuur van de gebruikte kredietlimiet. Het is de verplichting van de klant om de factuur binnen 10 werkdagen na factuurdatum te betalen.

 

F. HUUR EN VEILIGHEIDSSTORTING (SOFTWARE)

Er zijn geen huur- of onderhoudskosten verschuldigd voor de installatie en het gebruik van de "Sunteltelecom-applicaties".

 

G. HUUR EN WAARBORG STORTING (HARDWARE)

De klant kan hardware (printer / terminal) nemen op storting / huur bij Suntel Telecom BV.

 

 De klant neemt POS PRINTER in bewaring bij Suntel Telecom BV voor een vergoeding van € _________, ______.

 De Klant neemt POS TERMINAL in bewaring bij Suntel Telecom BV voor een vergoeding van € _________, ______.

 De klant koopt POS-PRINTER van Suntel Telecom BV voor een bedrag van € ________, ____

SERIENUMMER HARDWARE: __________________________

MODELNUMMER: ____________________________________

 

1. De klant krijgt zijn storting alleen terug als hij de printer retourneert gedurende het eerste jaar van deze ondertekende contractdatum. Na één jaar heeft de klant geen recht om geld terug te storten van Suntel Telecom BV, daarom wordt Printer / Terminal beschouwd als het eigendom van de klant (alleen van toepassing wanneer aanbetalingen zijn betaald)

2. Als de klant stopt met het gebruik van de "Sunteltelecom-toepassingen", zal Suntel Telecom BV de hardware terugnemen van de klant.

 

H. AANSPRAKELIJKHEID

1. Suntel Telecom BV staat in voor een optimale werking van de Applicatie. Suntel Telecom BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitvallen van software of defecten die te wijten zijn aan telecommunicatieproblemen van de Klant. De Klant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor storingen in de Toepassing die rechtstreeks aan Suntel Telecom BV zijn toe te schrijven.

2. De Klant zal Suntel Telecom BV in geen geval aansprakelijk stellen voor enige schade en / of gevolgschade en zal Suntel Telecom BV niet aansprakelijk houden voor enige ongeoorloofde werking van de door Suntel Telecom BV geleverde service waarvoor Suntel Telecom BV niet rechtstreeks verantwoordelijk is.

3. De aansprakelijkheid van Suntel Telecom BV is in geen geval verschuldigd in geval van vertraging, storing of onderbreking van de diensten die onder het huidige contract vallen en die te wijten zijn aan overmacht of enige andere oorzaak buiten de macht van Suntel Telecom BV.

4. De aansprakelijkheid van elke partij is in geen geval verschuldigd in geval van gevolgschade, in het bijzonder commercieel verlies, zoals, maar niet alleen, winstderving, verlies van zaken, reputatieschade, enz.

 

I. DUUR

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

J. BEËINDIGING

1. Zowel de Klant als Suntel Telecom BV kunnen het contract op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen.

2. Elk van beide partijen moet de andere partij in kennis stellen indien zij het contract wenst te beëindigen. In dat geval zijn alle openstaande verkoopfacturen betaalbaar aan Suntel Telecom BV.

3. In de volgende gevallen heeft Suntel Telecom BV het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, zonder aansprakelijk te zijn voor compensatie en onder voorbehoud van al haar andere rechten.

    a. Het niet nakomen van het huidige contract, zoals, maar niet alleen, niet-gebruik, oneigenlijk gebruik en vandalisme

    b. Het niet nakomen door de klant van de verplichtingen die zijn vastgelegd in paragraaf D  van dit contract

               c. Bedrijfsbeëindiging of faillissement van de Klant

               d. Het niet nakomen door de Klant van de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

4. Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit contract moeten worden vastgelegd in een document dat wordt ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de twee partijen.

 

K. VERTROUWELIJKHEID

De partijen verbinden zich er uitdrukkelijk toe, gedurende de looptijd van het contract en zelfs na de beëindiging ervan, alle informatie van commerciële, technische of operationele aard te vermelden:

1. Worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden behandeld met dezelfde mate van bescherming als die waarmee de partijen hun eigen vertrouwelijke informatie behandelen;

2. Worden alleen aan de personeelsleden meegedeeld op need-to-know-basis en mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden van het contract

De partijen zorgen ervoor dat hun personeel zich aan de contractvoorwaarden houdt.

In geval van schending van de vertrouwelijkheid door een van de partijen, heeft de andere partij recht op compensatie.

 

L. VOORWAARDEN

De partijen erkennen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, onder voorbehoud van wijzigingen in de algemene voorwaarden van de exploitanten en aanbieders die een wijziging van deze voorwaarden vereisen.

 

Wijzigingen in Algemene voorwaarden

Suntel Telecom B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene voorwaarden.

Suntel Telecom B.V. | 25 mei 2018